2.12 Làm thế nào để lập phiếu xuất sản xuất trên hệ thống Click-ERP

1- Mục đích

Chức năng này dùng để xuất vật tư, nguyên vật liệu đi sản xuất ra thành phẩm để giao cho khách hàng.
 

2- Điều kiện

 • Đã Khai báo kho
 • Đã khai báo vật tư
 • Kỳ kế toán của kho vẫn đang mở

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Quản lý Kho -->  Phiếu Nhập Kho -->  Phiếu Xuất Sản Xuất

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Sau khi đã có đơn bán hàng cũng như yêu cầu cung ứng sản xuất thì bộ phận sản xuất lập phiếu xuất sản xuất để xuất vật tư sản xuất thành phẩm.

4.2- Thực hiện

Form này sẽ xuất hiện các kho và các phiếu xuất sản xuất của kho đó.
Nếu chúng ta muốn nhập phiếu xuất sản xuất mới thì chúng ta chọn chức năng “Nhập phiếu xuất”
 
Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện form cho chúng ta khai báo mới phiếu xuất sản xuất.
Chú ý: Chọn đúng Kho để lập phiếu xuất sản xuất
 
ở đây sẽ có các thông tin cho chúng ta khai báo mới như phòng ban, diễn giải, thành tiền, YCCU
Sau khi chúng ta nhập các thông tin cần thiết (trừ chi tiết hóa đơn)
Chúng ta chọn chức năng “Đối chiếu nhu cầu NVL”
 
Thì hệ thống sẽ xuất hiện các NVL mà chúng ta đã lập trước đó.
 
 • Cập nhật số lượng còn lại, chức năng này dùng để cập nhật NVL mới nhất
 • Đối chiếu, chức năng này dùng để đối chiếu NVL cũng như số lượng của đơn hàng. Trường hợp này chúng ta sẽ xuất vật tư 3 lần vào 3 ngày tương ứng .

1.Ngày 20-06-2015 xuất vật tư lần 1

Chi tiết NVL xuất lần 1 như sau:
 
Mã Vật Tư Tên Vật Tư ĐVT Số Lượng Chứng Từ Số Lượng Xuất
110-015 Dao rựa Cái 10 10
110-013 Chậu nhựa K65 Cái 10 10
110-025 Lưỡi cưa sắt Cái 10 10
 • Cách sử dụng hệ thống chúng ta chọn số lượng tương ứng với chi tiết trên, sau đó chúng ta chọn chức năng “Đối chiếu ” để xác nhận
Sau khi đối chiếu thì hệ thống sẽ cập nhật NVL và số lượng chúng ta vừa đối chiếu vào chi tiết hóa đơn.
Sau đó chúng ta chọn chức năng “xuất hàng” để xuất NVL và số lượng chúng ta đã đối chiếu.

2.Ngày 22-07-2015 xuất vật tư lần 2

Chi tiết NVL xuất lần 2 như sau:
 
Mã Vật Tư Tên Vật Tư ĐVT Số Lượng Chứng Từ Số Lượng Xuất
010-004 Nước mới 11 Kg 10 10
010-006 Nước suối thiên nhiên Kg 20 20
110-035 Rulo lăn sơn Cái 10 10
 • Cách sử dụng hệ thống chúng ta chọn số lượng tương ứng với chi tiết trên, sau đó chúng ta chọn chức năng “Đối chiếu ” để xác nhận
Sau khi đối chiếu thì hệ thống sẽ cập nhật NVL và số lượng chúng ta vừa đối chiếu vào chi tiết hóa đơn.
 
 • Sau đó chúng ta chọn chức năng “xuất hàng” để xuất NVL và số lượng chúng ta đã đối chiếu.

  3.Ngày 20-06-2015 xuất vật tư lần 3

  Chi tiết NVL xuất lần 3 như sau:
Mã Vật Tư Tên Vật Tư ĐVT Số Lượng Chứng Từ Số Lượng Xuất
100-046 Súng phun sơn Kg 10 10
110-023 Kìm điện ĐL Cái 10 10
110-011 Búa Đinh Cái 10 10
150-005 Bít sắt 21 Cái 10 10
 • Cách sử dụng hệ thống chúng ta chọn số lượng tương ứng với chi tiết trên, sau đó chúng ta chọn chức năng “Đối chiếu ” để xác nhận
Sau đó chúng ta chọn chức năng “xuất hàng” để xuất NVL và số lượng chúng ta đã đối chiếu.