2.13 Làm thế nào để ghi nhận thành phẩm sản xuất xong trên hệ thống Click-ERP

1- Mục đích

Ghi nhận thành phẩm đã hoàn thành sau khi sản xuất theo yêu cầu của lệnh sản xuất.

 

2- Điều kiện

  • Đã có lệnh sản xuất đưa vào sản xuất

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Quản lý Sản Xuất -->  Quản Lý Sản Xuất -->  Theo Dõi Thực Hiện Sản Xuất

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta đã có lệnh sản xuất thành phẩm và chúng ta muốn ghi nhận những thành phẩm đã sản xuất xong thì chúng ta có chức năng nghi nhận thành phẩm sẩn xuất xong
 
Mã Nhóm Mã Vật Tư Tên Vật Tư ĐVT Số Lượng
84 084-001 Chậu xi măng cấy cảnh Pc 10
84 084-004 Nước có ga cao cấp Kg 20
84 084-005 Xi măng việt Kg 10
8 084-006 Sắt việt Kg 10
 

4.2- Thực hiện

ở form này xuất hiện các thông tin của các lệnh sản xuất cũ như mã hệ thống, lô sản xuất, lệnh sản xuất.
Sau khi chúng ta tìm được lô sản xuất mà chúng ta đang muốn kiểm tra thì hệ form sẽ như sau:
 
Chúng ta muốn xem các thành phẩm đã hoàn thành chưa, chúng ta chọn chức năng “Kết quả sản xuất”
 
Lúc đó sẽ xuất hiện các thông tin về thành phẩm để chúng ta kiểm tra như tên thành phẩm, số lượng hoàn thành, ngày hoàn thành, chất lương. Dựa vào số lượng để có thể biết là đã hoàn thành xong số lượng thành phẩm giao cho khách hàng hay chưa.
  • Lệnh sản xuất, chức năng này dùng để cho ta xem thêm thông tin chi tiết về lệnh sản xuất từng thành phẩm.
Form này sẽ cho chúng ta thông tin như Ngày SX kế hoạch, ngày sản xuất thực tế, ngày yêu cầu hoàn thành.
  • Thông tin 2, chức năng này dùng để chúng ta biết thêm 1 số thông tin khác về các thành phẩm.
ở form này chúng ta có thể biết thêm thông tin như tên và mã kho nhập, mã hợp đồng, mã định mức.
  • Nguyên vật liệu tiêu hao, chức năng này dùng để xem các nguyên vật liệu tiêu hao khi sản xuất