2.14 Làm thế nào để lập phiếu xuất bán trên hệ thống Click-ERP

1- Mục đích

Giao thành phẩm sau khi đã hoàn thành cho khách hàng đã ký hợp đồng trước đó

 

2- Điều kiện

 • Đã có đơn bán hàng
 • Đã có hợp đồng nguyên tắc
 • Đã ghi nhận hoàn thành thành phẩm

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Quản Lý Kho à Phiếu Xuất Kho -->  Phiếu Xuất Bán

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta đã sản xuất xong thành phẩm giống như khách hàng đã yêu cầu, thì chúng ta xuất bán cho khách hàng theo như yêu cầu
Mã Nhóm Mã Vật Tư Tên Vật Tư ĐVT Số Lượng
84 084-001 Chậu xi măng cấy cảnh Pc 10
84 084-004 Nước có ga cao cấp Kg 20
84 084-005 Xi măng việt Kg 10
8 084-006 Sắt việt Kg 10
 

4.2- Thực hiện

 ở form này sẽ xuất hiện các kho quản lý và các phiếu xuất bán trước đó của kho.
Nếu chúng ta muốn lập phiếu xuất bán chúng ta chọn chức năng “nhập phiếu xuất”
 
Lúc đó hệ thống sẽ xuất hiện form sau:

 
 • ở form này chúng ta sẽ khai báo các thông tin cần thiết như khách hàng, diễn giải, thành tiền…
  sau khi chúng ta khai báo xong chúng ta chọn chức năng “Đối chiếu chi tiết”
  ký kết:
Thì hệ thống sẽ xuất hiện form chứa các thành phẩm bán cho công ty Gia Cát
 
Sau khi chúng ta chọn được các thành phẩm thì chúng ta chọn chức năng “ghi nhận”
 
Sau khi ghi nhận xong thì hệ thống sẽ cập nhật các thành phẩm mà chúng ta vừa ghi nhận xong
 
 • Xuất hàng, sau khi chúng ta chọn được những thành phẩm xuất cho khách hàng chúng ta chọn chức năng “Xuất hàng ” để xuất hàng cho khách hàng.
 • Xóa chứng từ, chức năng này dùng để xóa chứng từ hay đơn hàng mà chúng ta có
 • Tạo chứng từ công nợ, chức năng này dùng để tạo chứng từ công nợ thông qua phiếu xuất hàng
 • Đối chiếu toàn bộ, chức năng này dùng để đối chiếu toàn bộ thành phẩm của đối tượng
 • Chi tiết xuất hàng, chức năng này dùng để xem chi tiết từng thành phẩm