2.15.1 Làm thế nào để nhập công nợ hóa đơn phải trả trên hện thống Click-ERP

1- Mục đích

Để xuất hóa đơn công nợ phải trả dựa vào hợp đồng nguyên tắc và đơn mua hàng của nhà cung cấp

 

2- Điều kiện

 • Đã có hợp đồng nguyên tắc
 • Đã nhận được hàng hóa, nguyên vật liệu từ nhà cung cấp

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Hế Thống Tài Chính – Kế Toán -->  Kế Toán Thanh Toán -->  Nhập Hóa Đơn Công Nợ Phải Trả
 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta đã mua vật tư của nhà cung cấp nào đó và được nhà cung cấp giao vật tư theo đúng hợp đồng thì chúng ta phải nhập hóa đơn công nợ phải trả cho nhà cung cấp đó
 

4.2- Thực hiện

Form này sẽ xuất hiện các thông tin của các chứng từ công nợ trước đó, cũng như các chức năng như “In phiếu hạch toán”
 
Thì sẽ xuất hiện phiếu hạch toán cũ mà chúng ta đã chọn
 • Chức năng “Chuyển sổ” là chức năng khi mà chúng ta đã chuyển sổ rồi thì không thể can thiệp vào chứng từ đó
 • Chức năng “Tìm chứng từ chuẩn”  là chức năng chúng ta tìm chứng từ chuẩn để cập nhât, so sánh hay can thiệp tới nó
 • Chức năng “Copy CT chuẩn” là chức năng chúng ta muốn copy lại chứng từ chuẩn mà không muốn khai báo theo chứng từ khác.
 • Nếu chúng ta muốn khai báo 1 chứng từ mới thì chúng ta chọn chức năng “Nhập chứng từ công nợ phải trả”
Khi chúng ta chọn vào “Lịch sử phiếu ” thì chúng ta có các thông tin của các phiếu cũ như Mã kho, nơi giao hàng, ngày giao hàng, người tạo, ngày tạo.
Sau khi chúng ta khai báo đơn hàng với các mặt hàng như yêu cầu ở trên thì ta sẽ có được form sau:
 • Khi chúng ta đã duyệt thành công đơn hàng bán mà chúng ta muốn hủy duyệt vì không cần đơn hàng bán này nữa thì chúng ta chon “Hủy duyệt” để hủy đơn hàng.
ở form này có các thông tin để khai báo như đối tượng, số hóa đơn, diễn giải, ngày tính công nợ.
khi chúng ta khai báo xong những thông tin bắt buộc trên chúng ta chọn chức năng “Đối chiếu PN”
Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện form sau:
 
Form này sẽ chứa các thông tin về các NVL đã được đặt và mua của đối tượng khai báo trên.
 • Đối chiếu, chúng ta chọn những NVL muốn chi tiền công nợ và sau đó đối chiếu để xác nhận thì hệ thống sẽ cập nhật chi tiết các NVL đã đối chiếu
 • Thông tin hóa đơn 2, chức năng này để xem thêm 1 số thông tin của hóa đơn
ở form này sẽ có các thông tin như Loại báo cáo thuế, Mẫu ký hiệu hóa đơn, Mã số thuế, Địa chỉ, thông tin về tỷ giá, thông tin về lịch sử chứng từ.
 • Kế hoạch thanh toán, chức năng này dùng để chúng ta xem thêm thông tin về kế hoạch thanh toán của chứng từ công nợ
ở đây có các thông tin như Số chứng từ, số hợp đồng, hạn hạch toán.
 • In phiếu hạch toán, chức năng này dùng để in phiếu hạch toán các NVL được tính toán công nợ.