2.15.2 Làm thế nào đê lập phiếu chi cho nhà cung cấp trên hệ thống Click-ERP

1- Mục đích

Lập phiếu chi trả tiền cho nhà cung cấp sau khi đã hoàn thành hợp đồng và thực hiện hợp đồng đó.

 

2- Điều kiện

  • Đã có hóa đơn công nợ
  • Đã có hợp đồng
  • Đã có nguyên vật liệu được nhập về

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Hệ Thống Tài Chính-Kế Toán -->  Kế Toán Tiền Mặt / Khách Hàng -->  Lập Phiếu Chi Theo Chứng Từ Công Nợ

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta đã có hóa đơn công nợ phải trả thì bộ phận kế toán nhập hóa đơn phải chi cho nhà cung cấp.
 

4.2- Thực hiện

ở form này có các thông tin của các phiếu cho cũ, nếu chúng ta muốn tìm phiếu chi cũ nào đó sẽ có các công cụ hỗ trợ tìm kiếm như đối tượng công nợ, số chứng từ, ngày chứng từ… sau đó chọn chức năng “Tìm kiếm” thì sẽ tìm được những phiếu chi có thông tin liên quan.
Nếu chúng ta muốn nhập phiếu chi mới chúng ta chọn chức năng “Nhập phiếu chi”
 
Form này có các thông tin để chúng ta khai báo như đối tượng, diễn giải, tài khoản có.
Khi chúng ta khai báo hết các thông tin liên quan trên (Trừ chi tiết hóa đơn) chúng ta chọn chức năng “Chọn chứng từ phải trả”

 
Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện form chứa các chứng từ phải trả của đối tượng khai báo trên
Chức năng cập nhật lại số tiền còn lại là để cập nhất mới nhất số tiền còn lại.
Sau khi chọn chứng từ phải trả chúng ta chọn chức năng “Ghi nhận”
 
Thì lúc đó hệ thống sẽ cập nhật chứng từ phải trả của đối tượng là nhà cung cấp ABC
 
  • Tỷ giá, chức năng này dùng để xem 1 số thông tin của tỷ giá phiếu chi chứng từ công nợ
Lúc đó sẽ có 1 số thông tin như địa chỉ đối tượng, loại tỷ giá, ngày tỷ giá, tỷ giá.
  • Chuyển sổ, chức năng này dùng để khóa sổ, khi đã chuển sổ rồi thì chúng ta không được phép can thiệp vào phiếu chi nữa.
  • Xóa chứng từ, chức năng này dùng để xóa chứng từ, phiếu chi.
  • Hoàn thành, chức năng này dùng để hoàn thành phiếu chi, lưu lại sau khi đã hoàn thành.
  • Chi tiết phiếu chi, nếu chúng ta muốn xem chi tiết phiếu chi cũng như muốn in ra chi tiết phiếu chi chúng ta chọn chức năng “In phiếu chi”
Lúc đó hệ thống sẽ in ra chi tiết phiếu chi