2.16.1 Làm thế nào để lập hóa đơn công nợ phải thu trên hệ thống Click-ERP

1- Mục đích

Tạo hóa đơn thu tiền của khách hàng sau khi đã hoàn thành hợp đồng
 

2- Điều kiện

  • Đã hoàn thành hợp đồng
  • Đã sản xuất xong thành phẩm

3- Đường dẫn

 Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Hệ Thống Tài Chính –Kế Toán --> Kế Toán Tiêu Thụ -->  Nhập Hóa Đơn Bán Hàng

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta đã có hợp đồng bán hàng với khách hàng và đã xuất thành phẩm như ký kết thì chúng ta lập hóa đơn phải thu khách hàng
 
Mã Nhóm Mã Vật Tư Tên Vật Tư ĐVT Số Lượng Đơn Giá Thành Tiền(TT)
84 084-001 Chậu xi măng cấy cảnh Pc 10 400.000 4.000.000
84 084-004 Nước có ga cao cấp Kg 20 200.000 4.000.000
84 084-005 Xi măng việt Kg 10 900.000 9.000.000
8 084-006 Sắt việt Kg 10 600.000 6.000.000

4.2- Thực hiện

ở form này xuất hiện các thông tun về các hóa đơn cũ và có các công cụ tìm kiếm đến các hóa đơn cũ như loại chứng từ, số phiếu hạch toán , ngày chứng từ…sau đó chúng ta chọn chức năng tìm kiếm để tìm những chứng từ có thông tin liên quan.
Nếu chúng ta muốn nhập mới chứng từ công nợ phải thu chúng ta chọn chức năng “Nhập chứng từ công nợ phải thu”
 
khi đó hệ thống sẽ xuất hiện form sau:

 
ở form này có các thông tin để khai báo như đối tượng, số hóa đơn, diễn giải, số tiền gốc, chi tiết hóa đơn.
Sau khi khai báo những thông tin liên quan xong (Trừ chi tiết hóa đơn ) chúng ta chọn chức năng “Đối chiếu xuất hàng”
Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện danh sách các thành phẩm mà mình cần phải thu
 
Khi đó chúng ta sẽ chọn các mặt hàng mà chúng ta cần phải thu và chọn chức năng “chấp nhận” để lưu các thành phẩm đó.
Sau khi đối chiếu thành công hệ thống sẽ cập nhật các thành phẩm, chi tiết như sau:
 
  • Tính thuế, chức năng này dùng để tính thuế các thành phẩm nếu như các thành phẩm đó phải chịu thuế.
  • In hóa đơn, chức năng này dùng để in hóa đơn chi tiết hóa đơn phải thu
Lúc đó hệ thống sẽ xuất hiện các loại in để chúng ta lựa chọn in,
 
Sau đó chúng ta có thể chọn thể lọa hóa đơn được in (vd in hóa đơn)
  • In phiếu hạch toán, chức năng này dùng để in phiếu hạch toán cho hóa đơn phải thu
Khi đó sẽ xuất hiện danh sách phiếu hạch toán

 
  • Thông tin hóa đơn 2, chức năng này dùng để xem thêm 1 số thông tin về hóa đơn phải thu
ở đây sẽ có thông tin như loại BC thuế, Mẫu ký hiệu hóa đơn, thông tin về tỷ giá, thông tin về lịch sử chứng từ.
  • Kế hoạch thu tiền, chức năng này dùng để xem thêm thông tin về kế hoạch thu tiền
Form này chứa các thông tin như số chứng từ, tiền gốc, tiền đã áp, tiền còn lại
  • Hoàn thành, sau khi đã khai báo đầy đủ cac chi tiết cung như thông tin trên chúng ta chọn hoàn thành để lưu lại cũng như cho hóa đơn phải thu có hiệu lực