SALE.2 Quản lý bảng giá bán hàng

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình SALE.2 Quản Lý Bảng Giá Bán Hàng
 

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Quy trình cho phép tạo mới một bảng giá, chỉnh sửa các bảng giá đã tạo và đóng bảng giá.
  • Bảng giá tạo mới có thể là bảng giá chung hoặc bảng giá chỉ áp dụng cho một khách hàng. Bảng giá được phê duyệt trước khi sử dụng.
  • Chỉ chỉnh sửa được các bảng giá đó khi chưa được sử dụng.
  • Khi không tiếp tục sử dụng một bảng giá nào đó, người dùng ghi nhận ngày hết hiệu lực để đóng bảng giá.
STT Tên quy trình Hệ thống hỗ trợ Diễn giải quy trình
1 Nhập bảng giá chung
SALE41.1
Nhập một bảng giá chung có thể được sử dụng cho tất cả các khách hàng
2 Giá theo từng khách hàng
SALE41.2
Nhập bảng giá dành riêng cho một đối tượng khách hàng
3 Duyệt
SALE42
Duyệt bảng giá bán hàng
4 Chỉnh sửa bảng giá
SALE41.3
Chỉ chỉnh sửa được các bảng giá chưa qua sử dụng
5 Ghi nhận ngày hết hiệu lực của bảng giá
SALE41.4
Đóng bảng giá, không sử dụng nữa

2.1- SALE41 Nhập bảng giá chung, bảng giá theo từng khách hàng

Mục đích nghiệp vụ

  • Nhập bảng giá bán hàng cho từng khách hàng hoặc cho tất cả các khách hàng

Yêu cầu khai báo

  • Khai báo hàng hóa INV12
  • Khai báo khách hàng SEC205 (nếu cần lập bảng giá cho một khách hàng nhất định)

Màn hình làm việc


Màn hình SALE41 Màn Hình Nhập, Chỉnh Sửa Bảng Giá

Mô tả nút chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
3. In bảng giá Alt+3 In bảng giá đang chọn
4. Xóa bảng giá Alt+4 Xóa bảng giá đang nhập
5. Copy bảng giá Alt+5 Copy bảng giá một bảng giá đã có trong hệ thống, sau đó chỉnh sửa các thông tin cần thiết thành một bảng giá mới.
6. Trở về Alt+6  

Mô tả trường thông tin

Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải (từ viết tắt)/Ghi chú (nếu có)
Màn hình chính
Thông tin chung
Loại bảng giá X List items Bao gồm Bảng giá nội bộ và Bảng giá cho khách hàng. Giá trị mặc định là “Bảng giá cho khách hàng”.
Đối tượng   List data Đối tượng áp dụng bảng giá. Nếu không chọn đối tượng nghĩa là bảng giá được áp dụng cho tất cả các đối tượng.
Số hiệu bảng giá X Input text  
Tên bảng giá X Input text  
Điều khoản tt   List data Điều khoản thanh toán.
Nội dung   Nhập trực tiếp Nội dung bảng giá.
Ngày bắt đầu X Input date Giá trị mặc định là ngày hiện tại theo hệ thống.
Ngày hết hạn   Input date Ghi nhận thời gian đóng bảng giá
Loại tiền   List data Giá trị mặc định là “VND”
Duyệt   Default Khi bảng giá đã được duyệt, trường này sẽ được chọn
Địa chỉ NCC   Input text Địa chỉ nhà cung cấp
Thông tin khác
Người liên hệ   Input text Người được liên hệ chào giá bên phía khách hàng
Bảng giá tham chiếu   List data Sử dụng cho chức năng copy bảng giá. Chọn một bảng giá cần copy
Tỷ lệ giảm giá   Input number Sử dụng cho chức năng copy bảng giá. Sau khi chọn bảng giá muốn copy, người dùng nhập tỷ lệ giảm giá (nhập từ 1 à 100), hệ thống sẽ tự động giảm giá các mặt hàng trong bảng giá theo tỷ lệ này
Ghi chú   Input text  
Mã hệ thống   Default  
Người tạo   Default  
Ngày tạo   Default  
Người chỉnh sửa   Default  
Ngày chỉnh sửa   Default  
Màn hình chi tiết
STT   Default  
Mã mặt hàng X List data Mã các mặt hàng trong bảng giá
Diễn giải   Default Tên mặt hàng mặc định tương ứng với mã mặt hàng đã chọn
ĐVT   Default Đơn vị tính mặc định tương ứng với mã mặt hàng đã chọn
Đơn giá trước thuế X Input number  
Tên thuế   List data  
Thuế suất   Default Tương ứng với tên thuế đã chọn
Đơn giá thuế   Default Tương ứng với tên thuế đã chọn
Đơn giá sau thuế   Default Tương ứng với tên thuế đã chọn

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản lý bán hàng --> Quản lý bảng giá bán hàng --> Nhập bảng giá bán hàng
TẠO MỚI BẢNG GIÁ
Để tạo mới một bảng giá người dùng thao tác như sau:

Nhập đầy đủ thông tin vào form phía dưới sau đó nhấn Ctrl + S (hoặc biểu tượng Save) để lưu lại.

Lưu ý: Khi đối tượng không được chọn (khung đỏ) bảng giá là bảng giá chung có thể áp dụng cho tất cả các đối tượng, ngược lại khi chọn một đối tượng bảng giá chỉ có thể áp dụng cho đối tượng đó.
TẠO MỚI BẢNG GIÁ BẰNG CÁCH COPY TỪ BẢNG GIÁ ĐÃ CÓ
Nhập thông tin vào Tab thông tin chung. Nhấn Ctrl+S hoặc biểu tượng Save trên thanh công cụ để lưu lại.
                                        
Qua Tab Thông tin khác chọn bảng giá tham chiếu:

Nhấn button “Copy bảng giá”, khi đó các thông tin của bảng giá tham chiếu sẽ hiện ra. Người dùng chỉnh sửa các thông tin cần thiết, sau đó lưu lại thành bảng giá mới.

IN BẢNG GIÁ
In bảng giá bằng cách nhấn nút “In bảng giá” trong form nhập bảng giá.

IN BẢNG BÁO GIÁ