SALE.3 Quản lý hợp đồng/đơn hàng bán

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình SALE.3 Quản Lý Hợp Đồng/Đơn Hàng Bán
 

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

 • Khi cần nhập khách hàng mới, người dùng thao tác theo quy trình SALE.1 Quản Lý Thông Tin Khách Hàng. Khi cần nhập bảng giá mới, người dùng thao tác theo quy trình SALE.2 Quản Lý Bảng Giá Bán Hàng.
 • Người dùng lập đơn hàng mới và có thể duyệt đơn hàng nếu không rơi vào 4 trường hợp sau:
  • Khách hàng quá hạn mức công nợ
  • Đơn hàng có mặt hàng khuyến mãi
  • Đơn hàng không sử dụng bảng giá mà người dùng nhập thủ công
  • Đơn hàng có mã hàng đặc biệt
 • Sau khi đơn hàng được duyệt, nếu trong kho cònn đủ hàng, chuyển qua quy trình INV.2 Quản Lý Xuất Kho, ngược lại khi không đủ hàng chuyển qua quy trình MANU Quản Lý Sản Xuất.

STT

Tên quy trình

Hệ thống hỗ trợ

Diễn giải quy trình

1 Đơn hàng bán/khuyến mãi/kế hoạch giao hàng
SALE22
Khi có khách hàng đặt mua hàng, người dùng lập một đơn hàng bán, tạo kế hoạch giao hàng cho khách hàng. Người dùng cũng có thể khai báo các mặt hàng khuyến mãi theo đơn hàng trong màn hình này.
2 Xủ lý/duyệt đơn hàng
SALE23
Người có quyền duyệt sẽ xử lý hoặc duyệt đơn hàng đã được lập

2.1- SALE21 Quản lý hợp đồng nguyên tắc

Mục đích nghiệp vụ

 • Nhập, chỉnh sửa một hợp đồng nguyên tắc với khách hàng

Yêu cầu khai báo

 • Khai báo khách hàng SEC205

Màn hình làm việc


Màn hình PO21 Quản Lý Hợp Đồng Nguyên Tắc

Mô tả trường thông tin

Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải (từ viết tắt)/Ghi chú (nếu có)
Màn hình danh sách các khách hàng
Mã khách hàng   Default  
Tên khách hàng   Default  
Địa chỉ   Default  
Điện thoại   Default  
Fax   Default  
Số tiền nợ   Default  
Ngày thành lập   Default  
Màn hình danh sách hợp đồng nguyên tắc
Mã hợp đồng   Input text  
Tên hợp đồng   Input text  
Nội dung   Input text  
Hiệu lực từ ngày   Input date  
Hiệu lực đến ngày   Input date  
Mặc định   Check box  
Các hợp đồng liên quan
Mã hợp đồng   Default  
Loại hợp đồng   Default  
Thành tiền   Default  
Trạng thái   Default  
Ngày đơn hàng   Default  
Nội dung   Default  

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản trị bán hàng à Quản lý hợp đồng bán hàng --> Khai báo hợp đồng nguyên tắc
TẠO MỘT HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỚI MỘT KHÁCH HÀNG
Để tạo một hợp đồng nguyên tắc với khách hàng, trước tên ta nhấp chọn khách hàng đó trong danh sách các khách hàng:

Tiếp theo nhập thông tin vào một dòng vào Danh sách hợp đồng nguyên tắc:

Khi tạo một đơn bán hàng có chọn hợp đồng nguyên tắc, đơn bán hàng đó sẽ hiển thị ở Tab Các hợp đồng liên quan.

2.2- SALE22 - Đơn hàng bán/khuyến mãi/kế hoạch giao hàng

Mục đích nghiệp vụ

 • Nhập mới, chỉnh sửa một đơn bán hàng, khuyến mãi, tạo kế hoạch giao hàng.

Yêu cầu khai báo

 • Khai báo kho INV11 (dùng cho kế hoạch giao hàng)
 • Khai báo hàng hóa INV12
 • Khai báo khách hàng SEC205
 • Khai báo bảng giá SALE41 (không bắt buộc)

Màn hình làm việc


 Màn hình SALE22 Nhập Mới, Chỉnh Sửa Một Đơn Hàng

Mô tả nút chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. Duyệt Alt+1 Duyệt đơn hàng bán
2. Tạo kế hoạch giao hàng Alt+2 Thiết lập ngày, giờ giao hàng
3. Xóa đơn hàng Alt+3 Xóa đơn hàng bán
4. Xem tồn kho Alt+4 Xem số lượng các mặt hàng còn tồn kho
5. In đơn đặt hàng Alt+5  
6. Tạo phiếu xuất Alt+6 Tạo phiếu xuất kho
7. Trở về Alt+7 Trở về cửa số trước đó.
8. Xem báo cáo chi tiết tình hình thực hiện Alt+8 Theo dõi tiến độ giao hàng của đơn hàng.
 

Mô tả trường thông tin

Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải (từ viết tắt)/Ghi chú (nếu có)
Màn hình chính
Thông tin chung
Loại hợp đồng X List items Giá trị mặc định là “Hợp đồng bán hàng hóa trong nước
In đơn giá   Check box Khi không chọn trường thông tin này, đơn đặt hàng in ra sẽ không có đơn giá, ngược lại khi chọn đơn đặt hàng in ra sẽ có đơn giá. Mặc định ban đầu là không chọn
Đối tượng X List data Đối tượng mua hàng
Loại tiền   List data Giá trị mặc định là “VND”.
Số tiền nguyên tệ X Input number Thành tiền của đơn hàng bán, hệ thống sẽ tự cập nhật sau khi người dùng nhập xong chi tiết đơn hàng
Tiền cọc   Input number Tiền khách mua hàng đưa cho nhân viên bán hàng để đặt cọc
Trả nợ   Input number Tiền khách mua hàng đưa cho nhân viên bán hàng để trả nợ các đơn hàng trước đó
Số hợp đồng X Input text Hệ thống tạo một mã có dạng SA-00009/2017 (SA là mã đơn bán hàng, 00009 là số đơn hàng tăng dần theo năm, 2017 là năm lập đơn hàng). Tuy nhiên, người dùng có thể thay đổi tùy theo quy tắc của công ty
Số chứng từ khách hàng X Input text Hệ thống tạo một mã giống số hợp đồng, người dùng có thể thay đổi tùy theo quy tắc của công ty
Bảng giá   List data Chọn bảng giá được áp dụng cho đơn hàng bán, khi chọn bảng giá người dùng chỉ thấy được các bảng giá chung và các bảng giá khai báo riêng cho đối tượng đã chọn. Khi bảng giá đã được chọn, người dùng chỉ có thể chọn các mặt hàng được khai báo trong bảng giá.
Theo hợp đồng nguyên tắc   List data Hợp đồng nguyên tắc là một số điều khoản được kí kết với khách hàng. Người dùng khai báo hợp đồng kí kết tại SALE21 {thêm SALE 21}
Trạng thái   Default Trạng thái của đơn bán hàng. Bao gồm “Đang lập” và “Đã duyệt”. Mặc định là “Đang lập”, khi người dùng nhập xong và duyệt thành công đơn hàng trạng thái sẽ chuyển sang “Đã duyệt”
Thông tin ký kết
Đại diện bên A   Input text Tên đơn vị lập đơn hàng bán
Đại diện bên B   Input text
Người liên hệ   Input text Người liên hệ phía khách hàng
Điều khoản tt X List data Điều khoản thanh toán
Nội dung   Input text  
Ngày đặt hàng X Input date Mặc định là ngày hiện tại của hệ thống
Ngày hiệu lực X Input date Mặc định là ngày hiện tại của hệ thống
Ngày hết hạn   Input date Ngày hết hạn đơn hàng
Dự án   List data Không dùng trong ThaiKK
Mã hệ thống   Default  
Người duyệt   Default  
Ngày duyệt   Default  
Địa chỉ NCC   Default  
Ghi chú   Input text  
Thông tin liên quan khác
Số hợp đồng chính   List data  
Số hợp đồng của NCC   Mặc định  
Đối tượng xuất hàng/ theo dõi công nợ   Default Hệ thống mặc định, nhưng cho phép chỉnh sữa trường hợp muốn giao hàng cho một đối tượng khác
Đối tượng xuất hóa đơn báo cáo thuế   Default Hệ thống mặc định, nhưng cho phép chỉnh sữa trường hợp muốn xuất hóa đơn cho một đối tượng khác
Số tháng xoay vòng công nợ   Input number  
Định dạng xuất   List items Định dạng file xuất khi in đơn hàng đặt hàng
Lịch sử phiếu
Mã kho   List data Kho xuất hàng
Nơi giao hàng   Input text Địa chỉ giao hàng
Ngày giao   Input date  
Người tạo   Default  
Ngày tạo   Default  
Người chỉnh sửa   Default  
Ngày chỉnh sửa   Default  
Màn hình chi tiết
STT   Default  
Mã mặt hàng   List data  
Số lượng X Input number  
Diễn giải   Default Tên mặt hàng tương ứng với mã mặt hàng đã chọn
ĐG/ TT trước thuế
ĐVT   Default Đơn vị tính tương ứng với mã mặt hàng đã chọn
Chiết khấu theo BG (%)   Input number Chiết khấu thêm so với đơn giá trên bảng giá, nếu <100 là tỷ lệ, >100 là giảm số tiền theo đơn giá
Đơn giá trước thuế   Input number  
TT trước thuế   Default Hệ thống tự tính toán
Tên thuế   List data Chọn loại thuế áp dụng cho mặt hàng
ĐG/ TT sau thuế
Thuế suất   Default Hệ thống tự tính toán ứng với Tên thuế đã được chọn ở Tab ĐG/ TT trước thuế
Đơn gía thuế   Default
Tiền thuế   Default
Đơn giá sau thuế   Default
Thành tiền sau thuế   Default
Đóng gói
Cbm   Input number Thể tích hàng hóa
Inner   List data Loại bao bì bên trong
Outer   List data Loại bao bì bên ngoài
Mã hàng tại khách hàng   Input text  
Ghi chú   Input text  
Customied   Check box  
Kế hoạch giao hàng
Mã kho   List data Chọn mã kho xuất hàng
Nơi giao hàng   Default Tên kho xuất hàng dựa theo mã kho phía trên
Số lượng   Input number Có thể chia thành nhiều lần giao hàng, mỗi lần có số lượng khác nhau (có thể ở các kho khác nhau) tùy người tạo kế hoạch giao hàng sắp xếp
Ngày giao   Input date  
Ghi chú   Input text  
Theo dõi tình trạng giao hàng
ĐG trước thuế   Default Lấy từ tab ĐG/TT trước thuế
Số lượng đã nhận   Default  
Thành tiền đã nhận   Default  
SL còn lại   Default  
TT còn lại   Default  
 

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản lý bán hàng --> Quản lý hợp đồng bán hàng --> Lập đơn hàng bán
LẬP ĐƠN BÁN HÀNG MỚI
Để lập 1 đơn bán hàng mới, người dùng thao tác như sau:
Nhập các thông tin cần thiết vào form này, khi người dùng chọn Bảng giá, các mặt hàng ở màn hình chi tiết là những mặt hàng có trong bảng giá, ngược lại khi không chọn Bảng giá, người dùng nhập thủ công các mặt hàng (có thể chọn trong tất cả các mặt hàng đã khai báo).
Lưu ý, khi chọn Bảng giá, Check list chỉ hiển thị các Bảng giá chung và Bảng giá khai báo dành riêng cho đối tượng đã chọn.