SALE.5 Quản lý giảm giá hàng bán

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình SALE.5 Quản Lý Giảm Giá Hàng Bán 

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Khi có yêu cầu giảm giá được duyệt, người dùng nhập hóa đơn điều chỉnh giá trị, sau đó chuyển sang quy trình FIN.1 Kế toán phải thu.
Hướng dẫn các bước thực hiện xem Tài liệu hướng dẫn sử dụng qui trình
  • Hướng dẫn nhập hoá đơn điều chỉnh giá trị FIN21
  • Quản lý nhập kho FIN.1