SALE.6 Quản lý hàng bán bị trả lại

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình SALE.6 Quản Lý Hàng Bán Bị Trả Lại 

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Khi có yêu cầu trả hàng/đổi hàng đã được duyệt:
  • Nếu là yêu cầu đổi hàng tiến hành theo các bước: Lập phiếu xuất kho cho hàng đổi à Quản lý xuất kho à Lập phiếu nhập kho cho hàng đổi à Quản lý nhập kho.
  • Nếu là yêu cầu trả hàng tiến hành theo các bước: Lập phiếu trả hàng à Quản lý nhập kho à Kế toán phải trả.
Hướng dẫn các bước thực hiện xem Tài liệu hướng dẫn sử dụng qui trình
  • Quản lý nhập kho INV.1
  • Quản lý xuất kho INV.2