PUR.2 Quản lý bảng giá mua hàng

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình PUR.2 – Quản Lý Bảng Giá Mua Hàng

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Quy trình cho phép tạo mới một bảng giá, chỉnh sửa các bảng giá đã tạo và đóng bảng giá.
  • Bảng giá mua hàng chỉ áp dụng cho một nhà cung cấp cụ thể.
  • Chỉ chỉnh sửa được các bảng giá đó khi chưa được sử dụng.
  • Khi không sử một bảng giá nào đó, người dùng ghi nhận ngày hết hiệu lực để đóng bảng giá.

2.1- PO31 Nhập/duyệt bảng giá mua hàng

Mục đích nghiệp vụ

  • Chức năng này dùng để nhập mới, xem, chỉnh sửa, xóa chứng từ nhập kho mua hàng.

Yêu cầu nghiệp khai báo

  • Khai báo vật tư INV14
  • Khai báo nhà cung cấp SEC205

Màn hình làm việc


Màn hình PO31 Nhập/ Duyệt Bản Giá Mua Hàng

Mô tả  nút chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. In bảng giá Alt+1  
3. Xóa bảng giá Alt+3  
4. Copy bảng giá Alt+4 Copy bảng giá một bảng giá đã có trong hệ thống, sau đó chỉnh sửa các thông tin cần thiết thành một bảng giá mới
2. Duyệt Alt+2 Duyệt bảng giá
5. Trở về Alt+5  
6. In phiếu nhập Alt+6  
7. In bảng giá Alt+7  
 

Mô tả trường thông tin

Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải (từ viết tắt)/Ghi chú (nếu có)
Màn hình chính
Thông tin chung
Loại bảng giá   List items Bao gồm Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mua vật tư, Hợp đồng mua máy móc thiết bị. Mặc định là: Hợp đồng mua vật tư
Duyệt   Check box Khi nhấn nút “Duyệt” bảng giá, nếu bảng giá đã nhập đầy đủ thông tin và duyệt được thì check box này sẽ được check
Đối tượng X List data Đối tượng áp dụng bảng giá
Số hiệu bảng giá X Input text  
Tên bảng giá X Input text  
Điều khoản tt   List data Điều khoản thanh toán
Nội dung   Input text Nội dung bảng giá
Ngày bắt đầu X Input date Ngày bắt đầu áp dụng bảng giá. Mặc định là ngày lập bảng giá
Ngày hết hạn   Input date Ngày hết hạn bảng giá, người dùng cập nhật ngày hết hạn để đóng bảng giá
Loại tiền   List data Mặc định là VND
Số hiệu bảng giá nhà cung cấp   Input text  
Địa chỉ NCC   Input text Địa chỉ nhà cung cấp
Thông tin khác
Người liên hệ   Input text Người liên hệ lập bảng giá phía nhà cung cấp
Mã hệ thống   Default  
Bảng giá tham chiếu   List data Chọn bảng giá dùng cho chức năng copy bảng giá
Tỷ lệ giảm giá so với bảng giá tham chiếu   Input number Sử dụng cho chức năng copy bảng giá. Sau khi chọn bảng giá muốn copy, người dùng nhập tỷ lệ giảm giá (nhập từ 1 à 100), hệ thống sẽ tự động giảm giá các mặt hàng trong bảng giá theo tỷ lệ này
Ghi chú   Input text  
Màn hình chi tiết
STT   Default  
Mã mặt hàng X List data  
Diễn giải   Default Tên mặt hàng tương ứng với mã mặt hàng
ĐVT   Default Đơn vị tính của mặt hàng tương ứng với mã mặt hàng
Đơn giá trước thuế X Input number  
Thông tin giá bán
Tên thuế   List data Chọn loại thuế áp dụng
Thuế suất   Default Tương ứng với tên thuế
Đơn giá thuế   Default Hệ thống tính toán dựa trên tên thuế
Đơn giá sau thuế   Default Hệ thống tính toán dựa trên tên thuế
Lịch sử nhập mua trong 6 tháng: Hiển thị lịch sử nhập mua của mặt hàng đã chọn ở màn hình chi tiết trong 6 tháng
Số PN   Default  
Ngày nhập   Default  
Giá nhập   Default  
Giá bao gồm phí   Default  
SL nhập   Default  
So sánh giá: Hiển thị so sánh giá giữa các nhà cung cấp của mặt hàng đã chọn ở màn hình chi tiết
Mã NCC   Default  
Tên NCC   Default  
Duyệt   Default  
ĐG trước thuế   Default  
Thuế suất   Default  
ĐG sau thuế   Default  
Từ ngày   Default  
Đến ngày   Default  
 

Hướng dẫn thao tác                   

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản lý mua hàng --> Quản lý bảng giá --> Nhập bảng giá.
NHẬP BẢNG GIÁ THỦ CÔNG

Một màn hình như phía dưới sẽ hiện lên. Người dùng nhập đầy đủ thông tin ơ mục thông tin chung và lưu lại.


Người dùng tiếp tục nhập chi tiết hóa đơn.
 

Sau khi nhập xong nhấn Ctrl+S hoặc biểu tượng Save để lưu lại.
Người dùng có đủ quyền để Duyệt bảng giá sẽ vào phần chỉnh sửa sau đó nhấn vào nút “Duyệt” bảng giá.