PUR.4 Quản lý trả lại hàng cho nhà cung cấp

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình PUR.4 – Quản Lý Trả Lại Hàng Cho Nhà Cung Cấp

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Quy trình quản lý quá trình trả lại hàng cho nhà cung cấp. Sau khi có yêu cầu đổi trả đã duyệt:
  • Nếu là trả hàng, người dùng tạo đơn hàng trả đồng thời tạo kế hoạch xuất hàng trả, tạo phiếu xuất hàng trả, lập invoice.
  • Nếu là đổi hàng, tiến hành điều chỉnh giá đã duyệt (ngoài hệ thống), nhập điều chỉnh hóa đơn, chuyển đến quy trình Kế Toán Phải Trả.
Hướng dẫn các bước thực hiện xem Tài liệu hướng dẫn sử dụng qui trình
  • Tạo đơn hàng trả đồng thời tạo kế hoạch xuất hàng SALE22
  • Tạo lệnh xuất trả hàng INV224
  • Quản lý xuất kho INV.2
  • Lập invoice FIN21
  • Nhập điều chỉnh hoá đơn INV211
  • Kế toán phải trả FIN.2