INV.5 Quản lý điều chỉnh giá trị vật tư, hàng hóa

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình Inv.5 – Quản Lý Điều Chỉnh Giá Trị Hàng Hóa

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Sơ đồ này cho phép điều chỉnh giá trị hàng tồn kho khi yêu cầu điều chỉnh giá trị hàng tồn kho đã duyệt.

STT

Tên quy trình

Hệ thống hỗ trợ

Diễn giải quy trình

1 Tạo phiếu điều chỉnh tăng giá trị và xác nhận
INV216
Khi đánh giá giá trị tồn kho khác số lượng sổ sách bạn dùng chức năng này
+ Điều chỉnh giá trị khi chênh lệch giá định mức và giá thực tế.(Khi công ty áp dụng nhập kho theo giá định mức)
+ Điều chỉnh khi đánh giá tăng giá trị hàng trong kho về giá trị

2.1- INV216 Quản lý điều chỉnh giá trị

Mục đích nghiệp vụ

Khi đánh giá giá trị tồn kho khác số lượng sổ sách bạn dùng chức năng này
+ Điều chỉnh giá trị khi chênh lệch giá định mức và giá thực tế.(Khi công ty áp dụng nhập kho theo giá định mức)
+ Điều chỉnh khi đánh giá tăng giá trị hàng trong kho về giá trị
 Yêu cầu khai báo
  • Khai báo kho INV11
  • Khai báo vật tư INV12

Màn hình làm việc


Màn hình INV.16 – Quản Lý Điều Chỉnh Giá Trị Hàng Hóa

Mô tả nút chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. Xác nhận nhập Alt + 1 Xác nhận sau khi hoàn thành nhập liệu
2. In phiếu nhập Alt + 2 In phiếu nhập kho của phiếu nhập kho đang làm việc
3. Xóa chứng từ Alt + 3 Khi phiếu yêu cầu đang bị lỗi hoặc có những thông tin sai thì xóa chi tiết để làm lại.
4. Điều chỉnh Alt + 4 Khi muốn tìm nhanh các mặt hàng tồn trong kho có số lượng bằng 0 nhưng giá trị khác 0 để điều chỉnh cuối tháng.
6. Chi tiết lô Alt + 6 Nếu mặt hàng được kiểm soát theo lô, và xem chi tiết thuộc những thông tin chi tiết của lô hàng
B. Trở về Alt + B Khi muốn quay lại màn hình tìm kiếm đầu tiên hoặc thoát khỏi màn hình nhập mới
 
Mô tả trường thông tin
Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải (từ viết tắt)/Ghi chú (nếu có)
Màn hình chính
Thông tin hóa đơn 1
Loại CT X List items Loại chứng từ của phiếu
Kho nhập   Defaul Nơi hàng hóa được nhập về ( mặc định)
Bộ phận X List data Bộ phận chịu trách nhiệm việc điều chỉnh giá trị hàng hóa.
Diễn giải X Input text Diễn tả nội dung, ghi chú hay giải thích về phiếu xuất
Nguyên tệ X Default Tổng giá vốn của phiếu xuất
Số chứng từ (kho xuất) X Default  
Mã hệ thống   Default Mã kiểm soát hệ thống tự sinh
Số phiếu nhập   Default Số ký hiệu để lưu giữ chứng từ, khi phiếu nhập chưa được xác nhận, số phiếu nhập mặc định là mã hệ thống
Ngày thực nhập X Default Thời gian hệ thống ghi nhận phiếu nhập nhập hàng này vào kho, mặc định là ngày hiện tại, có thể sửa tùy sử dụng
Ngày chứng từ X Default Thời gian hệ thống ghi nhận hàng trong phiếu xuất xuất hàng này ra khỏi kho, mặc định là ngày hiện tại, có thể sửa tùy sử dụng
Đã tạo bút toán   Check box  
Đã xuất hàng   Check box  
Lịch sử phiếu
Loại tiền x Input number Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong chứng từ
Loại tỷ giá X Input date Nếu đơn vị tiền tệ khác Việt Nam Đồng, khai báo tỉ giá cho ngoại tệ của phiếu nhập
Ngày tỷ giá X Input number Ngày tham khảo tỉ giá
Tỷ giá   Input number  
Thành tiền hạch toán   Default  
Thông tin khác
Người tạo   Default Tên usernam đã tạo chứng từ này
Ngày tạo   Default Thời gian phiếu xuất được tạo
Người sửa   Default  
Ngày sửa   Default  
Chi tiết hóa đơn
STT X Default  
Mã mặt hàng X List data  
Tên mặt hàng   Default  
TT giá trị - Tài khoản
ĐVT   List data Đơn vị tính
Số lượng CT   Input number Số lượng chứng từ
Số lượng nhận   Input number  
ĐG nhập X Input number Đơn giá nhập hàng
TT nguyên tệ   Input number Thành tiền nguyên tệ
Lô nhập kho X List data  
Thông tin kế toán
Số tiền hạch toán   Default  
TK nợ   List data Tài khoản nợ
Mã PT tk nợ   List data Mã phân tích tài khoản nợ
TK có   List data Tài khoản có
Mã PT tk có   List data Mã phân tích tài khoản có
 
Hướng dẫn thao tác
Truy cập đường dẫn: CLICK ERP → Quản lý kho (INV) -> Phiếu xuất kho (INV2) (INV3) ->Phiếu xuất sử dụng/sản xuất (INV223)
Chọn nhập phiếu xuất.
- Khi truy cập đường dẫn như trên, hệ thống sẽ xuất ra màn hình Lịch sử chứng từ. Nếu muốn nhập mới phiếu xuất kho thì nhấp vào nút “N.Nhập phiếu xuất”
Cửa sổ Lịch sử chứng từ  này gồm 2 phần :
  • Danh sách kho.
  • Danh sách phiếu nhập đã nhập, đã xác nhận hoặc chưa xác nhận nhập.
Tùy vào phân quyền của bạn mà dữ liệu trên màn hình này có thể hiển thị theo công ty của bạn hay theo phòng ban, bộ phận nhập liệu.
Lưu ý: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phiếu đã nhập, các lệnh điều chỉnh chưa được xác nhận sẽ ưu tiên đưa lên trên.

 

Sau khi đã nhập đủ thông tin chung và chi tiết, bạn nhấn nút “Xác nhận nhập” để hoàn thành việc nhập liệu lúc đó hệ thống sẽ tự sinh ra số phiếu nhập, đồng thời ghi nhận tăng tồn kho sau khi phiếu nhập đã được xác nhận.
Để in phiếu nhập, chọn ‘2.In phiếu nhập’ trên màn hình làm việc , hệ thống  sẽ tự động in ra phiếu nhập điều chỉnh giá trị như sau: