MANU.1 Quản lý BOM

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình MANU.1 Quản Lý Bom

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Quy trình này hướng dẫn các nghiệp vụ của quản lý BOM(định mức) bao gồm:
 • Quản lý định mức
 • Quản lý nguyên vật liệu/ thành phẩm.
 • Quản lý nguồn lực nhân công.
 • Quản lý nguồn lực máy móc thiết bị.

STT

Tên quy trình

Hệ thống hỗ trợ

Diễn giải quy trình

1 Khai báo nguyên vật liệu/ thành phẩm
INV14
Khai báo những nguyên vật liệu/thành phẩm mới.
 
2 Khai báo nguồn lực nhân công MANU41 Khai báo nguồn lực nhân công mới
3 Khai báo nguồn lực MMTB
MANU41
Khai báo nguồn lực máy móc thiết bị mới
4 Khai báo BOM
MANU46
Khai báo định mức mới cho vật tư khi có đầy đủ thông tin về nguyên vật liệu/ thành phẩm và nguồn lực cần thiết.

2.1- INV14 Quản lý thông tin nguyên vật liệu/thành phẩm

Mục đích nghiệp vụ

 • Khai báo, chỉnh sửa thông tin nguyên vật liệu/ thành phẩm.

Yêu cầu khai báo

 • Không có điều kiện khác

Màn hình làm việc


Màn hình INV14 Quản Lý Thông Tin Nguyên Vật Liệu

Mô tả nút chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. KB nhóm vật tư Alt+1 Khai báo nhóm vật tư.
3. Khai báo chiều phân tích Alt+3  
4. Khai báo đơn vị tính- đơn vị tính quy đổi Alt+4  
  
Mô tả trường thông tin
Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Khai báo vật tư hàng hóa
Thông tin chung
Hiệu lực   Check box Nếu không check hệ thống hiểu nguyên vật liệu/ thành phẩm này không còn giao dịch, không thể chọn sau này. Giá trị Default là có check
Mã nhóm X List data Mã nhóm vật tư.
Mã vật tư   List data Mã vật tư hàng hóa (nguyên vật liệu/thành phẩm).
Tên vật tư X Input text Tên vật tư.
ĐVT X List data Đơn vị tính của vật tư.
Quản lý giá
Thuế GTGT   List items Thuế GTGT bao gồm: Không chịu thuế, Thuế VAT 0%, Thuế VAT 10%, Thuế VAT 5%.
Giá nhập   Input number  
Tài khoản hoạch toán
TK vật tư   List items Chọn tài khoản vật tư.
TK doanh thu   List items Chọn tài khoản doanh thu.
TK SP dở dang   List items Chọn tài khoản giá thành.
Mã phân tích   List data Chọn mã phân tích.
Image
Image   Input image Upload hình ảnh của vật tư.
Màn hình chi tiết
Thông tin chung
Mã tại nhà cung cấp   Input text  
Mã tại nhà sản xuất   Input text  
Xuất xứ   List items  
Sản xuất tại   Input text  
Phân loại   List items  
Tính chất   List items  
Năm sản xuất   Input number  
Nhà CC chính   List data  
Ghi chú   Input text  
Quản lý theo bộ   List items  
Thông tin 2
SL Max   Input number Số lượng vật tư lớn nhất có thể có trong kho.
SL Min   Input number Số lượng vật tư ít nhất phải có trong kho.
SL Cảnh báo   Input number Số lượng cảnh báo phải nhập thêm hàng.
Quản lý theo lô không? (Y/N)   List data  
Quản lý Serial Number không? (Y/N)   Check box  
Phân loại lô   List data  
SL bán dự kiến một tháng   Input number  
Số lượng bán tối thiểu   Input number  
Tỷ lệ lợi nhuận gộp (%)   Input number  
Vòng quay hàng tồn kho   Input number  
Thời gian tìm NCC   Input number  
Thời gian đặt hàng   Input date  
Thời gian chuẩn bị để sản xuất   Input date  
Thời gian sản xuất   Input date  
Tần xuất mua   List items  
Thông tin kích thước-đóng gói
Cbm   Input number  
Diện tích   Input number  
Thể tích   Input number  
Trọng lượng   Input number  
Dài   Input number  
Rộng   Input number  
Cao   Input number  
SL trong một gói   Input number  
Đơn vị tính   List items  
Trọng lượng   Input number  
Dài   Input number  
Rộng   Input number  
Cao   Input number  
Thông tin vật tư trong bộ
Mã vật tư   List data  
Tên vật tư   Default  
ĐVT   Default Đơn vị tính
Số lượng   Input number  
Diễn giải   Input text  
Còn hiệu lực   Check box  
Thông tin phân tích
Nhóm phân tích 1…10   List items  
QL chi tiết kho
Mã kho   List data  
Tên kho   Default  
Tài khoản VT   List data Tài khoản vật tư
Mã phân tích VT   List data Mã phân tích vật tư
Số lượng lớn nhất   Input number  
Số lượng nhỏ nhất   Input number  
Số lượng cảnh báo   Input number  
Đơn vị tính quy đổi
ĐVT quy đổi   Check list Đơn vị tính quy đổi
Tỷ lệ   Input number  
Hiệu lực từ ngày   Input date  
Hiệu lực đến ngày   Input date  
  
Hướng dẫn thao tác
Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản lý kho --> Khai báo --> Khai báo vật tư hàng hóa
KHAI BÁO VẬT TƯ HÀNG HOÁ
 • Chú ý: Nếu không muốn sử dụng vật tư nào nữa thì bỏ tích “Hiệu lực” ở vật tư đó.
Nhập thông tin nhóm vào dòng mới được tạo ra. Sau khi nhập nhấn Ctrl + S hoặc biểu tượng Save trên thanh công cụ để lưu lại.

2.2- MANU41 Quản lý nguồn lực

Mục đích nghiệp vụ

 • Khai báo, chỉnh sửa nguồn lực nhân công hoặc máy móc thiết bị.

Yêu cầu khai báo

 • Không có điều kiện khác

Màn hình làm việc


                                                        MANU41 Màn Hình Quản Lý Nguồn Lực           

Mô tả trường thông tin

Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Thông tin chung
Mã nguồn lực X Input text  
Tên nguồn lực X Input text  
Kiểu nguồn lực X List items  
Máy móc
Mã tài sản   Check list  
Tên tài sản   Nhập trực tiếp  
Công suất nhỏ nhất   Nhập trực tiếp  
Công suất lớn nhất   Nhập trực tiếp  
Lịch sử
Người tạo   Default  
Ngày tạo   Default  
Người sửa   Default  
Ngày sửa   Default  
 
 
Hướng dẫn thao tác
Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản lý sản xuất à Khai báo àKhai báo nguồn lực (MANU41)
KHAI BÁO NGUỒN LỰC

Nhập thông tin nguồn lực vào dòng mới được tạo ra. Sau khi nhập nhấn Ctrl + S hoặc biểu tượng Save trên thanh công cụ để lưu lại.

2.3- MANU46 Quản lý BOM

Mục đích nghiệp vụ

 • Khai báo, chỉnh sửa định mức sản xuất.

Yêu cầu khai báo

 • Không có điều kiện khác

Màn hình làm việc


Màn hình MANU46 Quản Lý Định Mức Sản Xuất

Mô tả chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. ĐC đơn hàng/dự báo Alt + 1 Nếu kế hoạch sản xuất này từ đơn hàng/dự báo thì chọn nút chức năng này để tìm đơn hàng/dự báo tương ứng
2. Tính nguồn lực tiêu hao Alt + 2 Tính toán nguồn lực tiêu hao của kế hoạch sản xuất thành phẩm
3. Hoàn thành Alt + 3  
4. Xóa kết quả tính Alt + 4 Xóa chi tiết phần tính toán nguyên vật liệu tiêu hao
5. Trở về    
7. Tách sản phẩm Alt + 7 Nếu sản xuất sản phẩm là định mức thì chức năng này dùng để tách mã sản phẩm chính thành các vật tư tạo thành định mức trên
8. Xóa bộ sản phẩm    
P. In nhu cầu NVL    
 
Mô tả trường chức năng
Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Màn hình chính
Thông tin chung
Loại định mức X List items
 • Định mức thành phẩm
 • Định mức bán thành phẩm
Mã sản phẩm chính X List data  
Đơn vị tính X List data  
Hoàn thành   Check box  
Tên   Default  
Phiên bản   Default  
SL tính định lượng sản xuất   Input number Số lượng tính định lượng sản xuất
SL sản xuất   Input number Số lượng sản xuất
SL lưu chiểu   Input number Số lượng lưu chiểu
Giá thành kế hoạch   Input number  
Thông tin hợp đồng
Theo hợp đồng bán hàng   Default  
Hợp đồng tác quyền   Default  
Hợp đồng dịch thuật   Default  
Coppy từ định mức   Check list  
Mã hệ thống   Default  
Đơn giá bán hàng dự tính   Input number  
Chiết khấu xuất bán (%)   Input number  
Hiệu lực từ ngày   Default  
Đến ngày   Input date  
Lịch sử định mức
Người tạo   Default  
Người sửa   Default  
Ngày tạo   Default  
Ngày sửa   Default  
Màn hình chi tiết
Nguyên vật liệu
STT   Default Số thứ tự
Loại X List items  
X List data  
Tên NVL/chi phí/thành phẩm   Default Tên nguyên vật liệu/chi phí/thành phẩm
Đơn vị tính X List data  
ĐL 0 lost   Input number  
Lost (%)   Input number  
Định lượng X Input number  
Chi phí định mức   Input number  
Ghi chú   Input text  
Người tạo   Default  
Người sửa   Default  
Ngày tạo   Default  
Ngày sửa   Default  
Nhân công
STT   Default Số thứ tự
  List data  
Tên nguồn lực nhân công   Default  
Đơn vị tính   Default  
Số lượng người   Input number  
Thời gian   Input number  
Định lượng   Input number  
Chi phí định mức   Input number  
Ghi chú   Input text  
Người tạo   Default  
Người sửa   Default  
Ngày tạo   Default  
Ngày sửa   Default  
Máy móc thiết bị
STT   Default Số thứ tự
  Check list  
Tên nguồn lực MMTB   Default Tên nguồn lực máy móc thiết bị
Đơn vị tính   Default  
Thời gian máy chạy   Input number  
Chi phí định mức   Input number  
Ghi chú   Input text  
Người tạo   Default  
Người sửa   Default  
Ngày tạo   Default  
Ngày sửa   Default  
 
Hướng dẫn thao tác
Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản lý sản xuất --> Khai báo --> Quản lý định mức sản xuất (MANU46).
 
KHAI BÁO ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT