MANU.2 Quản lý kế hoạch sản xuất

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình MANU.2 QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT.

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Quy trình này hướng dẫn các nghiệp vụ của quản lý kế hoạch sản xuất:
  • Quản lý nhu cầu sản xuất.
  • Quản lý kế hoạch sản xuất.
  • Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cần cho sản xuất.

STT

Tên quy trình

Hệ thống hỗ trợ

Diễn giải quy trình

1 Dự báo nhu cầu sản xuất
MANU11
Từ các kế hoạch bán hàng liên quan trực tiếp đến sản xuất, nhu cầu sản xuất các bán thành phẩm, phòng kế hoạch vật tư sẽ nhập vào hệ thống.
2 Tổng hợp sản lượng theo kế hoạch giao hàng hoặc đơn hàng.
MANU51.1
Thực hiện tổng hợp sản lượng vật tư cần sản xuất theo đơn hàng hoặc kế hoạch giao hàng đã được duyệt.
3 Lên kế hoạch sản xuất
MANU51.2
Lên kế hoạch để sản xuất sau khi có tổng sản lượng vật tư cần sản xuất.
4 Tính toán nhu cầu NVL, nguồn lực theo kế hoạch sản xuất
MANU12
Trong trường hợp, nếu muốn tính toán nhu cầu nguyên vật liệu, nguồn lực cần để sử dụng cho kế hoạch sản xuất.

2.1- MANU11 Quản lý nhu cầu sản xuất

Mục đích nghiệp vụ

  • Khi có nhu cầu sản xuất không qua đơn hàng, sản xuất bán thành phẩm. Bạn phải nhập vào form dự bán - nhu cầu này để chuyển bộ phận sản xuất.

Yêu cầu khai báo

  • Khai báo vật tư hàng hóa INV214

Màn hình làm việc


Màn hình MANU11 Dự Báo Nhu Cầu Hàng Hóa

Mô tả chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. Duyệt Alt+1 Duyệt nhu cầu hàng hóa.
2. Tạo thông tin nhu cầu hàng hóa Alt+2 Tạo kế hoạch nhu cầu hàng hóa.
3. Xóa dự báo Alt+3 Xóa thông tin chi tiết dự báo nhu cầu hàng hóa.
4. Trở về Alt+4  
 
Mô tả trường chức năng
Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Màn hình chính
Thông tin chung
Mã số dự báo   Default  
Người lập   Input text  
Trạng thái   List items  
Nội dung   Input text  
Ngày lập dự báo x Input date  
Ngày bắt đầu x Default Giá trị Default là ngày hiện tại theo hệ thống.
Mã hệ thống   Default  
Ghi chú   Input text  
Thông tin khác
Số tiền nguyên tệ   Default  
Người tạo   Default  
Người sửa   Default  
Ngày tạo   Default  
Ngày sửa   Default  
Màn hình chi tiết
STT   Default  
Mã mặt hàng   Check list Mã các mặt hàng trong bảng giá
Số lượng   Input number  
Tên mặt hàng   Default  
ĐVT   List data Đơn vị tính
Kế hoạch nhu cầu hàng
Ngày dự báo   Input date  
Số lượng   Default  
Doanh số   Input number  
Ghi chú   Input text  
Thông tin khác
Người tạo   Default  
Người sửa   Default  
Ngày tạo   Default  
Ngày sửa   Default  
 
Hướng dẫn thao tác
Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản lý sản xuất --> Dự báo --> Dự báo nhu cầu hàng hóa (MANU11)
  • Lưu ý: Nếu bạn muốn kiểm tra, chỉnh sửa những dự báo đã có:
  • Tạo mới


 

2.2- MANU51 Quản lý kế hoạch sản xuất

Mục đích nghiệp vụ

  • Lên kế hoạch sản xuất các vật tư/ thành phẩm theo nhu cầu sản xuất hoặc đơn hàng bán.

Yêu cầu khai báo

  • Quản lý đơn hàng bán SALES22
  • Quản lý nhu cầu hàng hóa MANU11.

Màn hình làm việc

Mô tả chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. ĐC đơn hàng/dự báo Alt + 1 Nếu kế hoạch sản xuất này từ đơn hàng/dự báo thì chọn nút chức năng này để tìm đơn hàng/dự báo tương ứng
2. Tính nguồn lực tiêu hao Alt + 2 Tính toán nguồn lực tiêu hao của kế hoạch sản xuất thành phẩm
3. Hoàn thành Alt + 3  
4. Xóa kết quả tính Alt + 4 Xóa chi tiết phần tính toán nguyên vật liệu tiêu hao
5. Trở về    
7. Tách sản phẩm Alt + 7 Nếu sản xuất sản phẩm là định mức thì chức năng này dùng để tách mã sản phẩm chính thành các vật tư tạo thành định mức trên
8. Xóa bộ sản phẩm    
P. In nhu cầu NVL    
 

Mô tả trường chức năng

Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Màn hình chính
Thông tin chung
Mã SP X List data Mã sản phẩm
Định mức X List data  
Kho TP nhập về x List data Kho thành phẩm nhập về
Bộ phận sản xuất x List data  
Kho NVL X List data Kho nguyên vật liệu
Số đơn hàng   Default  
Tình trạng   List items  
Mã hệ thống   Default  
Mã kế hoạch   Default  
Thứ tự ưu tiên   Default  
Ngày dự kiến bắt đầu x Default Giá trị Default là ngày hiện tại theo hệ thống.
Ngày dự kiến hoàn thành x Input date  
Người chịu trách nhiệm   Check list  
Customied   Check box  
Ghi nhớ   Input text  
Thông tin 2
Ngày in lệnh   Default  
Thứ tự ưu tiên   Default  
Người chịu trách nhiệm chính   Default  
Người tạo   Default  
Ngày tạo   Default  
Có định mức   Default  
Người chỉnh sửa cuối   Default  
Ngày chỉnh sửa cuối   Default  
Màn hình chi tiết
Mã SP   Default Mã sản phẩm
Số lượng   Default  
Tên sản phẩm   Default  
ĐVT   Default Đơn vị tính
Thông tin 2
Mã hợp đồng/mã dự báo X Default  
Ngày giao hàng x Input date  
Customied   Check box  
Ghi chú   Input text  
Mã bộ SP   Default Mã bộ sản phẩm
SL bộ   Default Số lượng bộ
Nguyên vật liệu tiêu hao
Mã NVL   Check list Mã nguyên vật liệu
Tên NVL   Input text Tên nguyên vật liệu
SL NVL DM   Input number Số lượng nguyên vật liệu định mức
SL NVL   Input number Số lượng nguyên vật liệu
ĐVT   List data Đơn vị tính
Mã kho   List data  
YCCU đã tạo   Input text Yêu cầu cung ứng đã tạo
Nhân công
  Default  
Tên nhân công   Default  
ĐVT   Default Đơn vị tính
SL NC DM   Default Số lượng nhân công định mức
SL NC dự kiến   Default Số lượng nhân công dự kiến
Máy móc
  Default  
Tên MMTB   Default Tên máy móc thiết bị
SL DM   Default Số lượng định mức
ĐVT   Default Đơn vị tính
Ngày dự kiến bắt đầu   Default  
Thời gian dự kiến kết thúc   Default  
                                                                       

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản lý sản xuất --> Quản lý sản xuất --> Lập kế hoạch sản xuất (MANU51)
LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

TH1: Tổng hợp sản lượng theo đơn hàng