FIN.3 Kế toán ngân hàng

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình FIN.3 Kế Toán Ngân Hàng

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Quy trình này hướng dẫn các nghiệp vụ của kế toán phải thu bao gồm:
 • Quản lý hóa đơn bán hàng
 • Quản lý thu tiền mặt
 • Quản lý thu tiền ngân hàng
 • Quản lý cấn trừ công nợ

STT

Tên quy trình

Hệ thống hỗ trợ

Diễn giải quy trình

1 Nhập chứng từ công nợ phải thu trực tiếp
FIN21.1
Khi nhập chứng từ phải thu không qua giao dịch xuất kho, kế toán phải thu nhập chứng từ phải thu trực tiếp không đối chiếu với chứng từ xuất kho.
 
Khi nhập chứng từ phải thu từ phiếu xuất kho, căn cứ vào phiếu xuất kho đã được xác nhận xuất, chúng ta sẽ đối chiếu với phiếu xuất kho đó, chú ý, số lượng đối chiếu lên hóa đơn không được vượt quá số lượng phiếu xuất
 
2 Chấp nhận
FIN21.2
Cần kiểm tra lại toàn bộ nội dung hóa đơn trước khi hoàn thành.
Hệ thống cho phép in hóa đơn để gửi cho khách hàng và lưu trữ nội bộ.
3 Lên kế hoạch thu tiền
FIN21.3
Sau khi giao dịch bán hàng hoàn thành, hệ thống tự lện kế hoạch thu tiền căn cứ vào điều khoản thanh toán của chứng từ, kế toán công nợ phải thu kiểm tra lại kế hoạch thu tiền cho từng giao dịch.
Nếu có thỏa thuận khác về thời gian thanh toán, kế toán tiêu thụ có thể chỉnh sửa lại ngày đến hạn thanh toán này.
4 Cấn trừ công nợ
FIN21.4
Dùng để cấn trừ công nợ phải trả với công nợ phải thu.
Trường hợp không có công nợ cấn trừ, kế toán sẽ thực hiện thu tiền khách hàng.

2.1- FIN43 Lập phiếu thu tiền mặt qua chứng từ công nợ

Mục đích nghiệp vụ

 • Chức năng này dùng để nhập mới, chỉnh sửa các phiếu chi tiền mặt, chi ngân hàng.
 • Áp các phiếu chi đó vào các kế hoạch thanh toán của hóa đơn phải trả, hoặc hoàn trả lại các phiếu thu tạm ứng.

Yêu cầu khai báo

 • Kỳ kế toán đã được mở tại SEC107.
 • Đã có các kế hoạch thanh toán của hóa đơn phải trả hoặc kế hoạch thanh toán của phiếu thu cọc chưa thanh toán hết. FIN11
 • Khai báo khách hàng tại SEC205
 • Khai báo nghiệp vụ SEC215
 • Khai báo phiếu chi công nợ (PCCN)
 • Khai báo credit note (CN)

Màn hình làm việc


MÀN HÌNH FIN.43 Quản Lý Phiếu Chi Tiền Mặt

Mô tả nút chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. Trở về Alt+1  
1. Hoàn thành    
4. Xóa chứng từ Alt+4 Xóa chứng từ khi bạn nhận sai thông tin cần thiết hoặc muốn xóa chứng từ hiện tại.
5. In phiếu chi Alt+5 In phiếu chi để lưu nội bộ hoặc gửi cho khách hàng.
6. Chọn chứng từ phải trả Alt+6 Chọn chứng từ phai trả cho nhà cung cấp (đối tượng) tương ứng.
7. Xem công nợ Alt+7  
 

Mô tả trường thông tin

Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Màn hình chính
Thông tin hóa đơn 1
Loại CT X List items Loại chứng từ
Đối tượng X List data  
Diễn giải X Input text  
Loại tiền   List items  
Số tiền nguyên tệ X Input number  
Tài khoản có   List items  
Mã phân tích TK có   Default  
Số chứng từ   Default  
Ngày chứng từ   Default  
Ngày hoạch toán X Default  
Hoạch toán   Default  
Duyệt   List items  
Người giao dịch   Input text  
Đã chuyển sổ   Check box  
Hoàn thành   Check box  
Tỷ giá
Địa chỉ   Default  
Mã hệ thống   Default  
Loại tỷ giá   List items  
Ngày tỷ giá   Default  
Tỷ giá   Default  
Người tạo   Default  
Ngày tạo   Default  
Người chỉnh sửa   Default  
Ngày chỉnh sửa   Default  
Người duyệt   Default  
Ngày duyệt   Default  
Màn hình chi tiết
STT   Default  
Diễn giải   Default  
Số tiền nguyên tệ   Default  
Số tiền hoạch toán   Default  
TK nợ   Default Tài khoản nợ
Mã PT nợ   Default Mã phân tích nợ
TK có   Default Tài khoản có
Mã PT có   Default Mã phân tích có
Ghi chú   Input text  
 

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản trị tài chính- kế toán --> Kế toán tiền mặt/ngân hàng --> Lập phiếu chi theo chứng từ công nợ (FIN43).
TẠO MỚI PHIẾU CHI THEO CHỨNG TỪ CÔNG NỢDuyệt phiếu chi FIN45: