FIN.4 Kế toán tiền mặt

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình Fin4 – Quản Lý Kế Toán Tiền Mặt

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Sơ đồ này mô tả quy trình kế toán tiến mặt. Khi đề nghị thu chi được duyệt thì cho phép lập phiếu thu/chi tiền mặt qua chứng từ công nợ bán hàng hoặc mua hàng. Nếu phiếu chi được duyệt thì thực hiện chi và ký xác nhận. Sau đó đối chiếu, kiểm kê quỹ tiền mặt cuối kỳ

STT

Tên quy trình

Hệ thống hỗ trợ

Diễn giải quy trình

1 Lập phiếu thu
FIN41
Từ chứng từ công nợ phải thu, phiếu chi tạm ứng, hệ thống cho phép lên kế hoạch thu tiền
2 Lập phiếu chi
FIN43
Căn cứ vào kế hoạch thanh toán đã được duyệt, kế toán thanh toán tiến hành chi tiền.
Hệ thống cho phép kế toán chi tiền theo từng kế hoạch thanh toán của từng nhà cung cấp.

2.1- FIN41 Quản lý lập phiếu thu tiền mặt qua chứng từ công nợ

Mục đích nghiệp vụ

Chức năng này dùng để nhập mới, chỉnh sửa các phiếu thu tiền mặt.
 
Yêu cầu khai báo
  • Khai báo khách hàng tại SEC205
  • Kỳ kế toán đã được mở tại SEC107.
  • Các chứng từ công nợ phải trả đã được lập tại FIN21.

Màn hình làm việc

 
Màn hình FIN41 – Quản Lý Lập Phiếu Thu Tiền Mặt Qua Chứng Từ Công Nợ
 
Mô tả nút chức năng
 
Tên gọi Phím tắt Diễn giải
B. Trở về Alt + B Khi muốn quay lại màn hình tìm kiếm đầu tiên hoặc thoát khỏi màn hình nhập mới
4. Xóa chứng từ Alt + 4 Khi chứng từ đang bị lỗi hoặc có những thông tin sai thì xóa chi tiết để làm lại chứng từ khác.
5. In phiếu Thu Alt + 5 In phiếu thu của chứng từ đang làm việc
6. Chọn chứng từ phải thu Alt + 6 Chọn kế hoạch xuất hàng cần phải thu công nợ
F. Hoàn thành Alt + F Khi muốn quay lại màn hình tìm kiếm đầu tiên hoặc thoát khỏi màn hình nhập mới
 

Mô tả trường thông tin

Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải (từ viết tắt)/Ghi chú (nếu có)
Màn hình chính
Thông tin hóa đơn 1
Loại CT X List items Loại chứng từ, chọn từ danh sách các loại chứng từ bạn đã khai báo và cho phép sử dụng trên màn hình này
Tài khoản X List items Tài khoản thanh toán cho chứng từ công nợ này
Đối tượng X List data Đối tượng công nợ bán muốn thanh toán
Tài khoản nợ   List data  
Mã phân tích TK nợ   List data Mã phân tích tài khoản nợ
Diễn giải X Input text Diễn giải của phiếu thu
Số chứng từ X Default Số chứng từ hạch toán hệ thống tự sinh
Ngày chứng từ X Default Ngày chứng từ hạch toán
Ngày hạch toán X Default Ngày hạch toán của chứng từ
Số tiền nguyên tệ X Default Số tiền gốc của chứng từ hạch toán này
Hạch toán   Default Hệ thống sẽ tự động tính số tiền hạch toán theo công thức: số tiền hạch toán= số tiền gốc*tỷ giá
Người giao dịch   Input text  
Mã hệ thống   Default Mã quản lý của hệ thống
Loại tiền   List items Loại tiền của phiếu hạch toán
Đã chuyển sổ   Check box Trạng thái chuyển sổ của chứng từ này, hệ thống tự động check khi bạn đã chuyển sổ chứng từ này
Hoàn thành   Check box Trạng thái hoàn thành của chứng từ, hệ thống tự động check vào khi bạn nhấn nút hoàn thành
Tỷ giá
Địa chỉ   Input number  
Loại tỷ giá X Input date Nếu loại tiền khác loại tiền hạch toán, hệ thống sẽ cho phép bạn nhập loại tỷ giá
Ngày tỷ giá X Input number Ngày tỉ giá của chứng từ
Tỷ giá   Input number Tỷ  giá thực tế
Người tạo   Default Tên usernam đã tạo chứng từ này
Ngày tạo   Default Thời gian phiếu xuất được tạo
Người chỉnh sửa   Default  
Ngày chỉnh sửa   Default  
Chi tiết phiếu chi
STT   Default Số thứ tự
Diễn giải X Default  
Số tiền nguyên tệ   Default  
Số tiền hạch toán   Default  
Tài Khoản nợ   Default Tài khoản nợ
Mã PT nợ   Default Mã phân tích tài khoản nợ
Tài Khoản có   Default Tài khoản có
Mã PT có   Default Mã phân tích tài khoản có
Ghi chú   Input text  
 

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP -> Quản trị Tài chính – Kế toán à Kế toán tiền mặt --> Nhập phiếu thu theo chứng từ công nợ ( FIN41)
- Khi truy cập đường dẫn như trên, hệ thống sẽ xuất ra màn hình Lịch sử chứng từ. Nếu muốn nhập mới phiếu thu tiền mặt thì nhấp vào nút “3.Nhập phiếu thu”
Lưu ý: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu thu đã lập, các phiếu thu chưa hoàn thành sẽ ưu tiên đưa lên trên.

 
Sau khi chọn Nhập phiếu thu, hệ thống sẽ xuất ra màn hình sau và làm theo các bước như trên hình: