FIN.7 Kế toán thuế

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình FIN.7 Kế Toán Thuế

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Quy trình cho phép Lập bảng kê thuế GTGT đầu vào, bảng kê thuế GTGT đầu ra từ đó người dùng tính toán số tiền thuế GTGT phải nộp (ngoài hệ thống) và lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (ngoài hệ thống).
Nếu thuế GTGT phải nộp >0, người dùng lập chứng từ công nợ phải trả, chuyển sang Quy trình Kế Toán Phải Trả xử lý.
 

2.1- FIN61 Báo cáo Thuế VAT

Mục đích nghiệp vụ

  • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng

Yêu cầu khai báo

  • Không yêu cầu

Màn hình làm việc


Màn hình FIN61 Báo Cáo Thuế Vat

Mô tả nút chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. Xem báo cáo Alt+1 In báo cáo thuế
2. Thoát Alt+2 Thoát màn hình làm việc
 
Mô tả trường thông tin
Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Tiêu đề   Default Tiêu đề báo cáo thuế
Bảng kê VAT đầu vào   Check list  
Bảng kê VAT đầu ra   Check list  
Tờ khai thuế GTGT   Check list  
Từ ngày   Input date Mặc định ban đầu là ngày hiện tại của hệ thống. Báo cáo được thống kê trong khoảng [Từ ngày…Đến ngày]
Đến ngày   Input date Mặc định ban đầu là ngày hiện tại của hệ thống
Ngày lập báo cáo   Input date Mặc định là ngày hiện tại của hệ thống
Định dạng xuất   List items Định dạng file xuất báo cáo

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản trị Tài chính – Kế toán --> Báo cáo thuế VAT --> Báo cáo thuế VAT
Người dùng nhập các thông tin, sau đó nhấn Xem báo cáo.