FIN.8 Kế toán tổng hợp

Xem thêm trong mục

1- SƠ ĐỒ QUY TRÌNH


Sơ đồ quy trình FIN.8 Kế Toán Tổng Hợp

2- GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ

Quy trình này hướng dẫn các nghiệp vụ của kế toán phải thu bao gồm:
 • Quản lý hóa đơn bán hàng
 • Quản lý thu tiền mặt
 • Quản lý thu tiền ngân hàng
 • Quản lý cấn trừ công nợ

STT

Tên quy trình

Hệ thống hỗ trợ

Diễn giải quy trình

1 Nhập chứng từ công nợ phải thu trực tiếp
FIN21.1
Khi nhập chứng từ phải thu không qua giao dịch xuất kho, kế toán phải thu nhập chứng từ phải thu trực tiếp không đối chiếu với chứng từ xuất kho.
 
Khi nhập chứng từ phải thu từ phiếu xuất kho, căn cứ vào phiếu xuất kho đã được xác nhận xuất, chúng ta sẽ đối chiếu với phiếu xuất kho đó, chú ý, số lượng đối chiếu lên hóa đơn không được vượt quá số lượng phiếu xuất
 
2 Chấp nhận
FIN21.2
Cần kiểm tra lại toàn bộ nội dung hóa đơn trước khi hoàn thành.
Hệ thống cho phép in hóa đơn để gửi cho khách hàng và lưu trữ nội bộ.
3 Lên kế hoạch thu tiền
FIN21.3
Sau khi giao dịch bán hàng hoàn thành, hệ thống tự lện kế hoạch thu tiền căn cứ vào điều khoản thanh toán của chứng từ, kế toán công nợ phải thu kiểm tra lại kế hoạch thu tiền cho từng giao dịch.
Nếu có thỏa thuận khác về thời gian thanh toán, kế toán tiêu thụ có thể chỉnh sửa lại ngày đến hạn thanh toán này.
4 Cấn trừ công nợ
FIN21.4
Dùng để cấn trừ công nợ phải trả với công nợ phải thu.
Trường hợp không có công nợ cấn trừ, kế toán sẽ thực hiện thu tiền khách hàng.

2.1- SEC107 Mở đóng kỳ kế toán

Mục đích nghiệp vụ

 • Quản lý mở/đóng kì kế toán
 • Mở/đóng một phân hệ chi tiết

Yêu cầu khai báo

 • Không yêu cầu

Màn hình làm việc


Màn hình SEC107 Mở Đóng Kỳ Kế Toán

Mô tả nút chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
1. Mở kỳ kế toán Alt+1 Mở một kì kế toán chưa từng được mở trước đó
 
Mô tả trường thông tin
Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Màn hình mở kỳ kế toán
Kỳ mở tiếp theo   Default  
Màn hình kỳ kế toán
Kỳ kế toán   Default  
Kỳ   Default  
Quý   Default  
Năm   Default  
Ngày bắt đầu   Default  
Ngày kết thúc   Default  
Trạng thái   List items Bao gồm: Chưa mở, Đang mở, Đang đóng. Một kì kế toán chưa mở, người dùng nhấn nút Mở kì kế toán để mở. Một kì kế toán đã mở, không thể quay lại trạng thái chưa mở, chỉ có thể chuyển sang Đang đóng
Màn hình đóng/mở kế toán chi tiết: Khi chọn một kì kế toán đã mở các phân hệ chi tiết sẽ được liệt kê ở màn hình này dùng cho chức năng đóng, mở từng phân hệ nhỏ.
Công ty   Default  
Phân hệ   Default  
Trạng thái   List items Bao gồm: Mở, Đóng
Màn hình lịch sử đóng mở từng chi tiết: Lưu lại thông tin tất cả các lần thay đổi trong SEC107 để việc kiểm soát hệ thống được chặt chẽ
Người thực hiện   Default  
Ngày thực hiện   Default  
Trạng thái   Default  

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP --> Quản trị hệ thống --> Mở đóng kỳ kế toán
MỞ KỲ KẾ TOÁN
Để mở một kỳ kế toán tiếp theo người dùng nhấn vào nút: Mở kỳ tiếp theo.

Các phân hệ chi tiết chỉ xuất hiện khi người dùng chọn một kỳ kế toán đã mở.
ĐÓNG KỲ KẾ TOÁN
Để đóng kỳ kế toán, người dùng đóng lần lượt các phân hệ chi tiết trước, lúc đó các nghiệp vụ chi tiết trên màn hình nhập liệu sẽ tự động đóng, không cho nhập mới. Sau đó, chọn đóng kì kế toán.

2.2- FIN51 Nhập bút toán thủ công, bút toán bổ sung

Mục đích nghiệp vụ

 • Chỉnh sửa bút toán trong kì khi đã chuyển sổ
 • Ghi nhận chi phí trích trước

Yêu cầu khai báo

 • Khai báo khách hàng SEC205
 • Kỳ kế toán đã được mở SEC107
 • Khai báo nghiệp vụ SEC215

Màn hình làm việc


Màn hình FIN51 Truy Vấn Phiếu Hạch Toán

Màn hình FIN51 Nhập Phiếu Hạch Toán

Mô tả nút chức năng

Tên gọi Phím tắt Diễn giải
Màn hình truy vấn phiếu hạch toán
1. Tìm kiếm Alt+1 Truy vấn thông  tin phiếu hạch toán đã nhập
2. Xóa điều kiện Alt+2 Xóa các điều kiện truy vấn đã nhập
3. In phiếu hạch toán Alt+3  
4. Chuyển sổ Alt+4  
5. Tìm chứng từ chuẩn Alt+5  
6. Copy và tạo chứng từ mới Alt+6  
N. Nhập phiếu hạch toán Alt+N Nhập mới phiếu hạch toán
Màn hình nhập phiếu hạch toán
1. Hoàn thành Alt+1  
2. Chuyển sổ Alt+2  
A. Chọn nghiệp vụ khác Alt+A  
1. In phiếu chi Alt+1  
2. In phiếu thu Alt+2  
3. In phiếu hạch toán Alt+3  
4. Tính thuế Alt+4  
5. Xóa chứng từ Alt+5  
6. Trở về Alt+6  
B. Khai báo đối tượng Alt+B  
C. Khai báo nghiệp vụ Alt+C  
D. Khai báo tài khoản Alt+D  
E. Khai báo mã phân tích Alt+E  
F. Khai báo hợp đồng Alt+F  
 

Mô tả trường thông tin

Tên trường thông tin Bắt buộc Loại nhập liệu Diễn giải/ Ghi chú
Màn hình chính      
Công ty   Default Mặc định là công ty đang triển khai hệ thống
Nguồn X List data Các nghiệp vụ chính mà người dùng khai báo trên màn hình nghiệp vụ SEC215
Số chứng từ   Default  
Ngày chứng từ X Input date  
Diễn giải X Input text  
Số tiền gốc X Input number  
Mã hệ thống   Default  
Ngày hạch toán X Input date  
Quy tiền HT   Default Quy tiền hạch toán = Tỷ giá * Nguyên tệ
Loại tiền X List data  
Loại tỷ giá X List items Bao gồm: Tỷ giá thực tế, Tỷ giá hạch toán, Tỷ giá người sử dụng
Ngày tỷ giá X Input date  
Tỷ giá X Input number  
Hoàn thành   Check box  
Mẫu?   Check box Thiết lập bút toán đang tạo là một bút toán mẫu (các bút toán dùng thường xuyên, hàng tháng…). Người dùng sử dụng chức năng Tìm chứng từ chuẩn và Copy và tạo chứng từ mới để tạo một bút toán giống bút toán mẫu này
Đã chuyển sổ   Default Chuyển số dư trong kì vào sổ cái
Báo cáo thuế VAT   Check box Trạng thái cho phép in trên báo cáo thuế VAT, chú ý: khi check vào hệ thống sẽ cho phép người dùng nhập các thông tin cần báo cáo thuế trên tab thông tin báo cáo thuế ở phần chi tiết.
Người giao dịch   Input text  
Đối tượng   List data  
Màn hình chi tiết      
STT   Default  
Mã nghiệp vụ   List data  
Diễn giải X Input text  
Thông tin chung      
ĐVT   List data  
Số lượng   Input number  
Đơn giá   Input number  
ĐC?   Check box  
TT nguyên tệ X Input number Thành tiền nguyên tệ
Tài khoản nợ X List data  
Tài khoản có X List data  
Tài sản?   Check box Khi người dùng check vào thông tin này, hệ thống sẽ tự động chuyển chứng từ qua phân hệ tài sản cố định khi chứng từ này hoàn thành
Đối tượng tk      
Thành tiền HT   Default  
Mã ĐT TK nợ   List data  
Tên đối tượng TK nợ   Default Tương ứng với Mã đối tượng tài khoản nợ
Mã ĐT TK có   List data  
Tên đối tượng TK có   Default Tương ứng với Mã đối tượng tài khoản có
Báo cáo thuế      
Số hóa đơn   Default  
Ngày hóa đơn   Default  
Ký hiệu mẫu HĐ   List data Theo thông tư 200 của chính phủ
SERIAL   Default  
Loại BC thuế   Default  
Thuế suất   Default  
Thuế 2      
Mã ĐT BC Thuế   Default  
Mã số thuế   Default  
Địa chỉ   Default  
Diễn giải BC thuế VAT   Default  
Phân tích      
Mã PK tk nợ   List data  
Tên PK tk nợ   Default  
Mã PT tk có   List data  
Tên PT tk có   Default  
Kiểu dòng   List items Bao gồm các giá trị: Hàng, Phiếu mua hàng, Thuế GTGT
Thông tin hợp đồng      
Số hợp đồng   List data  
Ngày kí   Input date  
Nội dung hợp đồng   Input text  

Hướng dẫn thao tác

Truy cập đường dẫn: CLICK ERP à Hệ thống tài chính kế toán à Kế toán tổng hợp à Phiếu hạch toán
Chức năng này có 2 màn hình chính:
 • Lịch sử các chứng từ đã nhập
 • Màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ

MÀN HÌNH LỊCH SỬ CHỨNG TỪ

Khi nhấn xem theo dạng chi tiết chứng từ hệ thống sẽ hiển thị như sau:

Tùy vào phân quyền của người dùng mà dữ liệu trên màn hình này có thể hiển thị theo công ty của người dùng hay theo phòng ban, bộ phận nhập liệu.
Để nhập mới một chừng từ, bạn nhấn vào nút: “Nhập phiếu hạch toán”, lúc đó màn hình màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ xuất hiện:

Nhấn Ctrl+S hoặc biểu tượng Save để lưu lại. Tiếp tục nhập các thông tin ở Chi tiết bút toán và lưu lại lần nữa.

2.3- FIN53 Xóa bút toán kho, khấu hao

Mục đích nghiệp vụ

 • Khi phát hiện bút toán kho hoặc bút toán khấu hao bị sai, kế toán tổng hợp sẽ trả bút toán về cho kế toán chi tiết để kiểm tra, điều chỉnh lại

Yêu cầu khai báo

 • Có bút toán kho hoặc khấu hao cần chỉnh sửa

Màn hình làm việc